O nama

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) osnovana je kao neprofitna nevladina organizacija uz podršku međunarodne organizacije Disability Rights International (DRI) koja je prepoznala potrebu za stalnim prisustvom i jačanjem pokreta za prava osoba sa invaliditetom u Srbiji.

MDRI je u potpunosti posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama te ostvarenju njihove pune uključenosti i učešća u društvu. Posebnu pažnju posvećujemo deci i odraslim osobama koje se nalaze pod rizikom ili već borave u institucijama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama, s obzirom da oni čine najugroženiju i najmarginalizovaniju grupu.

Organizacija je osnovana u avgustu 2008. godine od strane osoba sa invaliditetom, članova i članica njihovih porodica, stručnjaka i stručnjakinja i aktivista/aktivistkinja za ljudska prava. Osnivanje je podstakla potreba za postojanjem organizacije koja kao svoje primarno opredeljenje ima zaštitu ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Misija naše organizacije (osnovna svrha organizacije, razlog njezinog postojanja) je postizanje pune socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom uz puno poštovanje njihovog života i dostojanstva.

Vizija naše organizacije (slika idealne budućnosti koju želimo ostvariti) je društvo koje osobe sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom prihvata kao svoje ravnopravne članove u svakom aspektu društvenog života.

Naši ciljevi su:

  • Ostvarivanje prava na život u zajednici za svu decu i odrasle osobe
  • Ostvarivanje jednakih prilika za rast, razvoj i sudelovanje u društvu osoba sa teškoćama bilo koje vrste – na istoj osnovi sa ostalima
  • Unapređenje i ostvarivanje zakonskih prava dece i odraslih osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama
  • Reformisanje sistema socijalne zaštite, obrazovanja i mentalnog zdravlja koji će u potpunosti pratiti inkluzivne principe i napustiti dosadašnje segregacijske sisteme
  • Promovisanje savremenih metoda rada i van-institucionalnih oblika usluga
  • Doprinošenje većoj senzibilizaciji društva za prava i potrebe lica iz ugroženih i marginalizovanih grupa.