Partnerstvo

Rad MDRI-S se pre svega zasniva na snažnom partnerskom odnosu i učešću osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom i članovima/cama njihovih porodica. Aktivno uključivanje osoba sa mentalnim invaliditetom u sve konsultativne procese je jedina garancija za efikasnu zaštitu njihovih prava i postizanje trajnih i održivih promena u društvu.

Osobama sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom je potrebna podrška za zastupanje sopstvenih prava i interesa, i tu podršku mogu da im pružaju organizacije civilnog društva kroz osnaživanje za samozastupanje i zajedničko zagovaranje.

Radi postizanja zajedničkih ciljeva, međusobne  izgradnje kapaciteta i snažnijeg efekta u zagovaranju, MDRI-S  nastupa u partnerstvu sa organizacijama koje poštuju princip jednakosti i nedeljivosti ljudskih prava. MDRI-S  se udružuje i sarađuje sa domaćim, stranim i međunarodnim organizacijama koje se zalažu za ljudska prava i društvenu inkluziju svih ljudi, a posebno pripadnika i pripadnica ugroženih i marginalizovanih grupa.