Poslovna sposobnost

Poslovna sposobnost je mogućnost osobe da bude prepoznata u okviru pravnog sistema. Osoba postaje poslovno sposobna kada napuni osamnaest godina. Poslovna sposobnost je pravni koncept i predstavlja svojstvo osobe da svojom vlastitom aktivnošću, odnosno izražavanjem volje, stiče prava i obaveze. Osoba koja je poslovno sposobna može sklapati ugovore, dati pristanak na lečenje, donositi odluke o tome gde će živeti, raspolagati svojom imovinom, podnositi tužbe i žalbe, sklapati brak, donositi odluke o priznanju majčinstva ili očinstva, podizati decu, birati na parlamentarnim, predsedničkim, lokalnim izborima ili glasati na referendumu, podizati kredite, odnosno preduzimati sve pravne radnje koje odrasla osoba može preduzeti u svom svakodnevnom životu. Bez poslovne sposobnosti pojedinac ne može samostalno da upravlja svojim životom. Samostalno upravljanje podrazumeva donošenje odluka o raznim pitanjima u svakodnevnom životu kojima, svojim potpisom, dajemo pravnu snagu. Međutim, poslovna sposobnost znači mnogo više od donošenja odluka ona nam omogućava da imamo kontrolu nad svojim životom i da ga možemo planirati. Dakle, gubitak poslovne sposobnosti podrazumeva i gubitak kontrole nad sopstvenim životom. Ako nam se oduzme mogućnost da donosimo odluke i dobre, kao i loše kako možemo naučiti da preuzimamo odgovornost za vlastiti izbor?

 

Iz publikacije Poslovna sposobnost kao osnovno ljudsko pravo : Vodič kroz domaću praksu  i moguće alternative starateljstvu, Autorke:  Dragana Ćirić Milovanović, Lea Šimković,Izdavač: MDRI-S, avgust 2012.godine, Beograd – Poslovna sposobnost kao osnovno ljudsko pravo.pdf

Dostupni su PERSON Principi. Možete ih preuzeti ovde.

Dostupna je Jednostavna verzija vodiča o projektu PERSON. Možete je preuzeti ovde.

Izveštaj Agencije Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) analizira trenutne pravne standarde po pitanju poslovne sposobnosti u zemljama EU na osnovu iskustava ispitanika koji su ili lišeni poslovne sposobnosti ili im je poslovna sposobnost ograničena. Ovaj izveštaj otkriva nesklad između obećanja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i realnosti sa kojom se osobe sa invaliditetom suočavaju svakog dana u EU i na taj način želi da doprinese poboljšanju situacije.

Izveštaj na engleskom jeziku možete preuzeti – ovde.

Izveštaj daje jasan pregled zakona i prakse i predstavlja značajan izvor za zastupanje prava osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama u zemljama Evropske unije i zemljama u procesu integracije.

 

Ravnopravnost pred zakonom – Opšti komentar br. 1 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

Države ugovornice imaju obavezu da poštuju, štite i ostvaruju pravo osoba sa invaliditetom na ravnopravno priznanje pred zakonom.

Komitet za prava osoba sa invaliditetom je na jedanaestoj sesiji, koja je održana od 31. marta do 11. aprila 2014. godine usvojio Opšti komentar br. 1 na član 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koji se odnosi na ravnopravnost pred zakonom. Komitet ističe da član 12. ne uvodi dodatna prava za osobe sa invaliditetom već jednostavno opisuje specifične elemente koje zemlje ugovornice treba da uzmu u obzir kako bi obezbedile pravo na ravnopravnost pred zakonom za osobe sa invaliditetom na jednakoj osnovi sa drugima.

Opšti komentar Komiteta daje tumačenje člana 12. Konvencije koji je zasnovan na opštim načelima Konvencije, kao što su urođeno dostojanstvo, individualna autonomija – uključujući i slobodu donošenja odluka – nezavisnost osoba, nediskriminacija, puno i efektivno učešće i uključivanje u društvo, poštovanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela različitosti među ljudima, jednakost mogućnosti, pristupačnost, ravnopravnost žena i muškaraca, poštovanje razvojnih kapaciteta dece sa smetnjama u razvoju da zadrže svoj identitet.

Države ugovornice moraju da urade sveobuhvatnu procenu svih oblasti zakona kako bi obezbedile da pravo osoba sa invaliditetom na poslovnu sposobnost nije uskraćeno (ograničeno) i da je na jednakoj osnovi sa drugima. Osobama sa invaliditetom je istorijski bilo uskraćeno pravo na poslovnu sposobnost u mnogim oblastima na diskriminatoran način pod režimom zamenskog donošenja odluka, kao što su starateljstvo ili zakoni o mentalnom zdravlju koji omogućavaju prisilan tretman. Ovakva praksa mora biti ukinuta kako bi se obezbedilo vraćanje poslovne sposobnosti osobama sa invaliditetom na jednakim osnovama sa ostalima. Komitet je ponovo naglasio da činjenica da osoba ima status osobe sa invaliditetom ili postojanje bilo kakvog invaliditeta nikada ne sme biti osnov za uskraćivanje poslovne sposobnosti ili bilo kojih drugih prava garantovanih Konvencijom. Takođe, istaknuta je ključna razlika između poslovne sposobnosti i mentalne sposobnosti za donošenje odluka.

Podrška za uživanje poslovne sposobnosti koju država treba da obezbedi mora da poštuje prava, volju i želje osobe sa invaliditetom i nikada ne sme da postane zamensko donošenje odluka. Kako bi to bilo postignuto, države ugovornice treba da obezbede garancije protiv zloupotrebe, a njihova primarna svrha je da obezbeđuju poštovanje volje i želje osobe sa invaliditetom.

Opšti komentar daje detaljno tumačenje normativnih pojmova sadržanih u članu 12. Konvencije, obaveze države ugovornice, i povezanost poslovne sposobnosti sa drugim ključnim oblastima i pravima.

U sledećem periodu, objavićemo prevod Opšteg komentara na srpski jezik. Za sada, na raspolaganju je Opšti komentar na engleskom jeziku, možete ga preuzeti ovde.