Programi

Sve aktivnosti MDRI-S  usmerene su na realizaciju i zaštitu prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom u skladu sa međunarodnim standardima i uz puno poštovanje principa nedeljivosti i jednakosti ljudskih prava.

Direktni korisnici naših programa su deca sa različitim vidovima poteškoća u razvoju i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, kao i njihove porodice. Kroz naš rad utičemo na decu i odrasle osobe široke populacije, udruženja i nevladine organizacije, stručnu javnost (vaspitače i vaspitačice, učitelje i učiteljice, pedagoge i pedagoškinje, psihologe i psihološkinje, defektologe i defektološkinje, socijalne radnike i radnice, advokate i advokatkinje, sudije i sutkinje…), medije i širu javnost, lokalne vlasti i nadležna ministarstva Republike Srbije, međunarodna tela i organizacije.

KROZ SVOJE PROGRAME MI:

Pružamo direktnu podršku osobama sa mentalnim invaliditetom i njihovim porodicama u situacijama kada su im ugrožena prava, reagujemo na kršenja ljudskih prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom, učestvujemo u izgradnji kapaciteta osoba sa intelektualnim i mentalnim invaliditetom i njihovih zastupnika.

Zalažemo se za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje za primenu postojećih zakonskih rešenja, sprovođenje neophodnih reformi i primenu dobre prakse i trendova u skladu sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava.

Nudimo edukaciju i treninge iz posebnih oblasti, te utičemo na formiranje mišljenja i stavova političke, stručne i opšte javnosti kroz promovisanje pitanja agende ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Vršimo kontinuiran i nepristrasan monitoring, odnosno praćenje rada svih relevantnih učesnika/aktera u oblasti ljudskih prava osoba s invaliditetom, uključujući domaće i međunarodne organizacije, institucije (ustanove u koje su smeštena deca sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom), državne organe i organe lokalnih vlasti, medije itd. U posebnom fokusu monitoringa nalaze se načini sprovođenja reformskih procesa.

Takođe, bitan segment našeg rada je i praćenje različitih praksi i trendova na međunarodnom nivou. To se prvenstveno odnosi na preporuke, odluke i presude relevantnih sudova i tela, ali i na primere dobre prakse u zakonodavstvu i implementaciji u Evropi i šire.