Srbija da preduzme sve neophodne mere da osobe sa invaliditetom ostvaruju svoja prava bez diskriminacije

04. Apr 2017.

Osobe  sa invaliditetom, susreću sa mnogim preprekama u pristupu pravdi, obrazovanju, zapošljavanju i političkoj participaciji. Takođe, zabrinjava praksa prinudnih hospitalizacija, izolacija i tretmana bez saglasnosti velikog broja osoba sa mentalnim, intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. Propisi koji bi trebalo da obezbede deinstitucionalizaciju i odgovarajuće usluge u zajednici su neadekvatni, dok je veliki broj osoba  lišenih poslovne sposobnosti, što nesrazmerno pogađa osobe sa invaliditetom. Ovo su samo neke od činjenica koje je istakao Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava 28. marta 2017. godine u svojim Zaključnim zapažanjima (CCPR/C/SRB/CO/3) o Trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Komitet je izrazio zabrinutost zbog položaja i nepoštovanja prava određenih manjinskih grupa u društvu, ukazao na specifične oblasti u kojima je neophodno preuzeti mere u cilju poboljšanja položaja i ravnopravnog ostvarivanja prava diskriminisanih i marginalizovanih grupa i dao niz preporuka Republici Srbiji. U pogledu položaja osoba sa invaliditetom Srbija će morati da preduzme sve neophodne mere:
  • kako bi se obezbedilo da osobe sa invaliditetom ostvaruju svoja prava bez diskriminacije;
  • da obezbedi deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom i odgovarajuće usluge u zajednici;
  • da obezbedi sve neophodne garancije u vezi sa tretmanom osoba sa mentalnim, intelektualnim ili psihosocijalnim invaliditetom koje su u institucijama;
  • da izmeni zakone i ukine mogućnost potpunog lišenja poslovne sposobnosti, i
  • da pojača napore da se osobama sa invaliditetom lišenim poslovne sposobnosti vrati poslovna sposobnost.
Pored toga, iako Komitet nije posebno ukazao na veoma loš položaj žena sa invaliditetom u institucijama, koje su višestruko diskriminisane i u posebnom riziku od nasilja, u preporukama Srbiji je navedeno da  treba preduzeti sve neophodne mere kako bi se zaštitile žene iz osetljivih grupa, kao i da je neophodno obezbediti tehnička i finansijska sredstva i treninge u vezi sa nasiljem nad ženama i decom. Zaključna zapažanja Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava obuhvataju i pojedine preporuke i predloge koje je Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S podnela komitetu u formi izveštaja iz senke u februaru 2017. godine.