Dopis Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nacionalnom timu za imunizaciju, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

20. Jan 2021.

Imunizacija osoba sa invaliditetom

Uvidom u Preporuke za vakcinaciju protiv Kovid 19 oboljenja – verzija 3/2, objavljenim na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uočili smo da su osobe sa invaliditetom koje žive u ustanovama socijalne zaštite svrstane u prioritetnu grupu 1b, i to pod tačkom 4 – Korisnici ustanova socijalne zaštite (osim domova za stara lica) u kojima je otežano ili nemoguće sprovođenje nefarmakoloških mera prevencije i suzbijanja. Želimo da ukažemo na činjenicu da veliki broj osoba sa invaliditetom živi u zajednici, svojim porodicama, i nisu korisnici ustanova socijalne zaštite. Takođe, osim povećanog rizika po njihovo zdravlje zbog različitih komorbitideta, kod velikog broja osoba sa invaliditetom, naročito kod onih sa intelektualnim teškoćama, autizmom i mentalnim teškoćama, prisutna je verovatnoća da nisu u mogućnosti da u potpunosti poštuju zaštitne mere zbog prirode svog invaliditeta, te je samim tim povećan rizik od zaražavanja.

Zbog svega navedenog, smatramo da je neophodno svim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica obezbediti mogućnost prijavljivanja za prioritetno vakcinisanje, bez obzira na to da li žive u zajednici ili u ustanovama socijalne zaštite, i da li koriste usluge državnih ustanova ili privatnih pružalaca usluga, jer bi sve drugo predstavljalo
diskriminaciju.

Važno je da se vakcinacija osoba sa invaliditetom sprovodi u prilagođenim uslovima, koji nisu stresni za njih, jer bilo koja medicinska intervencija ili pregled ovih ljudi zahteva strpljenje medicinskog osoblja i više vremena i posvećenosti. Smatramo da je potrebno da se na portalu e-uprave na kome se vrši prijavljivanje za imunizaciju jasno naznačiti da osobe sa invaliditetom spadaju u prioritetnu grupu, a da sve ove osobe i
njihove porodice dobiju precizne informacije o mogućim načinima prijavljivanja, kao i o tačnom vremenu i mestu vakcinacije.

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Naša kuća- udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju