„Inkluzivno budžetiranje za osobe sa invaliditetom u jedinicama lokalne samouprave“ – novi projekat, novi ciljevi pred nama!

29. Apr 2024.

Novi kalendar doneo je novi projekat „Inkluzivno budžetiranje za osobe sa invaliditetom u jedinicama lokalne samouprave“ koji ćemo realizovati od 1. januara do 31. avgusta!  Tokom ovog projekta razvićemo Smernice za inkluzivno budžetiranje, koje ćemo uputiti svim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama osoba sa invaliditetom jer im mogu poslužiti kao važan i koristan alat za zagovaranje.

Šta je naš cilj?

Cilj ovog projekta je da upoznamo donosioce odluka u jednoj lokalnoj samoupravi i predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom, kao i udruženja roditelja, sa principima inkluzivnog budžetiranja, ali i da povećamo svest lokalnih zajednica o potrebama osoba sa invaliditetom i važnosti njihovog uključivanja u proces budžetiranja.

Zašto nam je ovo važno?

Prema istraživanju „Mapiranje usluga socijalne zaštite“ usluge u zajednici često nisu razvijene u dovoljnoj meri, poneke su nestabilne i neodržive, neravnomerno dostupne ili okupljaju mali broj korisnika.

Svakako, jedan od ključnih problema kada je u pitanju razvoj usluga u zajednici jesu nedovoljna finansijska sredstva, ali isto tako, i  problem neadekvatnog planiranja i raspodele sredstava kako bi njihov položaj i kvalitet života bio bolji.

Kako želimo da prevaziđemo ove prepreke?

Ovim projektom želimo da:

  • Razvijemo Smernice za inkluzivno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave;
  • Da kreirane smernice distribuiramo svim lokalnim samoupravama u zemlji, kao i organizacijama OSI i udruženjima roditelja;
  • Da održimo radionicu u jednoj lokalnoj samoupravi sa njenim ključnim akterima: donosiocima odluka, predstavnicima OSI organizacija i predstavnicima udruženja roditelja kako bi implementirali smernice pri budžetiranju;
  • Održimo sastanke kako bi pratili i pomagali u njihovom radu, pružili savete i podršku pri inkluzivnom budžetiranju;
  • Sprovedemo onlajn kampanju kako bi što više ljudi bilo informisano o inkluzivnom budžetiranju i kako ono može biti implementirano. 

 

Projekat realizujemo u sklopu Programa dodele donacija organizacijama civilnog društva za javno zagovaranje i učešće građana u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ovaj program se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa organizacijama: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung).

 

Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu odgovorna je isključivo Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom i ona nipošto ne odražava stavove Evropske unije.

#euzatebe #euresusrcentar #beogradskaotvorenaškola