Isključivanje dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovanja

19. Apr 2016.

Oko 60% dece sa smetnjama u razvoju osnovnoškolskog uzrasta u rezidencijalnim ustanovama u Srbiji je potpuno isključeno iz obrazovnog sistema. naslovna poublikacija srpDeca sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju ne ostvaruju pravo na obrazovanje na jednakoj osnovi kao i druga deca. Postavljaju se dodatne otežavajuće okolnosti u vidu ograničenog broja škola sa kojima domovi sarađuju, ograničenog broja mesta u školi za decu iz domova, arhitektonska neprilagođenost, nedostatak dodatne podrške. Sva deca koja su obuhvaćena istraživanjem pohađaju škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, tačnije nijedno dete nije u redovnoj školi. Međutim, mnogo ozbiljnije barijere predstavljaju negativni stavovi zaposlenih u domovima i školama prema obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju i preovlađujući medicinski model u sagledavanju potreba deteta. Uzroke isključivanja i stavove zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i obrazovanja prema obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju pročitajte u našoj novoj publikaciji „Isključivanje i segregacija dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju iz obrazovnog sistema“.

Ukoliko se nalazi na smeštaju u domu za decu sa smetnjama u razvoju, dete je najverovatnije potpuno isključeno iz obrazovanja. Ako se ipak nalazi u jednoj od ustanova koje uključuju decu u obrazovni sistem, postoje minimalne šanse da bude upisano u školu. I to ako stručni tim ustanove odluči da baš to dete upiše u školu, ako u školi ima dovoljno mesta, ako se dete samostalno kreće i nije korisnik kolica, ako nema zdravstvenih teškoća. Čak i kada su sve navedene barijere uklonjene, tek svako peto dete bude upisano u školu. Dete će sigurno pohađati školu za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, a verovatno će biti u posebnom odeljenju, u kojem su samo deca sa teškoćama iz domova.  Fokus obrazovanja će najverovatnije biti na individualnom radu i terapijama. Dete će odlazak u školu doživljavati kao nagradu, a zaposleni kao socijalizaciju. Učenje će biti u drugom planu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Istraživanje „Obrazovanje i život u zajednici kao preduslov ravnopravnosti dece sa smetnjama u razvoju“ realizovano je u periodu od maja do oktobra 2015. godine u okviru projekta „Deca sa smetnjama u razvoju u rezidencijalnim ustanovama kao žrtve višestruke diskriminacije“. Cilj projekta je doprinos borbi protiv diskriminacije dece sa smetnjama u razvoju u obrazovnom sistemu, a realizovali su ga Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Projekat je podržala Evropska unija u okviru programa Civil Socety Facility 2013 i Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom. Sadržaj publikacije predstavlja odgovornost autorki i Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije. Prevod publikacije na engleski jezik podržala je UN Kancelarija visokog komesara za ljudska prava (OHCHR). Stavovi izneti u publikaciji ne odražavaju stavove Ujedinjenih nacija i njenih agencija.