Izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2020. godinu

14. Oct 2020.

Evropska komisija objavila je 6.10.2020. izveštaj o Srbiji za 2020. godinu. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S  i udruženje građanki FemPlatz uputili su 3.decembra 2019. godine,Delegaciji Evropske unije Doprinos za godišnji izveštaj o Srbiji u vezi sa položajem žena sa invaliditetom, posebno onih smeštenih u rezidencijalne i psihijatrijske ustanove. U podnetom prilogu posebno smo se osvrnuli na nasilje koje žene koje se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama trpe, nepoštovanje slobodnog informisanog pristanka na abortus, uzimanje kontraceptivnih sredstava i na  prisilne sterilizacije.

Izveštaj o Srbiji Evropske komisije prepoznao je ove naše navode i naveo:

  • Žene sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama su posebno izložene rodno specifičnim oblicima nasilja-prisilna kontracepcija, prisilna sterilizacija i prisilni abortus.
  • U vezi sa nasiljem prema ženama i porodičnim nasiljem, došlo je do ozbiljnog odlaganja usvajanja relevantne strategije i akcionog plana. Implementacija Zakona o sprečavanju nasilja u porodici potrebno je da bude unapređena i da obuhvati ranjive grupe žena, kao što su žene sa invaliditetom i Romkinje.

Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije 2020 na engleskom jeziku možete naći ovde.