Komitet za prava osoba sa invaliditetom izrazio zabrinutost i uputio Srbiji dugačak spisak preporuka

09. Jun 2016.

logo_printKomitet za prava osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija je razmatrao Inicijalni izveštaj o implementaciji Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koji je Republika Srbija podnela u skladu sa mehanizmom izveštavanja. Komitet je, takođe, razmatrao alternativne izveštaje i priloge nevladinog sektora i nezavisnih institucija o primeni Konvencije i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u Srbiji. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S je u julu 2015. godine podnela Alternativni izveštaj o položaju osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, koji sagledava poštovanja prava osoba sa invaliditetom i zaštitu od diskriminacije. Izveštaj se bavi pitanjima priznanja i lišenja poslovne sposobnosti i vezom sa pravom na slobodu, odsustvo nehumanog tretmana i torture, nasilja i zloupotrebe. U 2016. godini, MDRI-S je podnela prilog u kojem je još jednom ukazala na veoma težak položaj dece i odraslih sa invaliditetom u domu „Veternik“, a posebno na praksu sputavanja i izolacije korisnika što predstavlja nehumano postupanje koje može da dovede do torture. Nažalost, takva praksa je kulminirala prošlog meseca kada je mladić izgubio život u požaru dok je bio u sobi za izolaciju u Veterniku. U Zaključnim zapažanjima, koje je Komitet usvojio u aprilu ove godine, prikazani su nalazi o stanju prava osoba sa invaliditetom i njihovom položaju u Republici Srbiji, kao i preporuke za unapređenje zakona i prakse. Iako je pohvalio Srbiju zbog određenog napretka na polju upotrebe znakovnog jezika, faksimila i psa vodiča, Komitet je ukazao na pitanja koja i dalje izazivaju veliku zabrinutost. CRPD session 2016 Neke od jasnih preporuka za dalje unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji i sprečavanje daljeg kršenja njihovih ljudskih prava se, između ostalog, odnose na sledeća pitanja:

  • Usklađivanje pravnog okvira Srbije sa članom 12. Konvencije i Opštim komentarom broj 1, da bi se zamensko odlučivanje i postojeći režim starateljstva u potpunosti zamenili samostalnim odlučivanjem i odlučivanjem uz podršku, te iskorenio postojeći sistem lišavanja poslovne sposobnosti
  • Neophodno je što pre izmeniti postojeće propise koji služe kao osnov za prinudno zadržavanje, smeštanje i tretman bez pristanka, između ostalih, Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, radi punog poštovanja lične autonomije i integriteta, uspešnog procesa deinstitucionalizacije i razvijanja usluga i podrške u zajednici
  • Potrebno je uložiti dodatne napore radi onemogućavanja daljeg smeštanja dece u zatvorene ustanove, i radi izmeštanja dece u porodično okruženje
  • Neophodno je u potpunosti zabraniti sve oblike prisilnog postupanja prema deci i odraslima sa invaliditetom, ponajpre fizičko i hemijsko sputavanje, prekomernu medikaciju i izolaciju, koji se smatraju nehumanim, surovim i degradirajućim tretmanom, u skladu sa preporukama Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.
  • Neophodno je ispitati i sprečiti slučajeve prisilnog tretmana nad osobama lišenim poslovne sposobnosti, a naročito u pogledu prinudne kontracepcije, sterilizacije, naučnih ispitivanja, elektrokonvulzivne terapije i psihohirurških intervencija
  • Sačiniti i sprovesti sveobuhvatnu strategiju deinstitucionalizacije, zatvaranja postojećih ustanova i sprečavanje izgradnje novih, uz istovremeno usmeravanje svih sredstava na razvoj usluga i uslova za samostalni život u zajednici.

Zaključna zapažanja i preporuke Komiteta su dostupni za preuzimanje na srpskom i engleskom jeziku.