Odluka o angažovanju Agencije za izradu plana komunikacije

25. Jan 2021.

U cilju unapređenja interne i eksterne komunikacije i veće vidljivosti rezultata projekta, 30. decembra 2020. raspisan je javni poziv na sajtu Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S za angažovanje Agencije za izradu plana komunikacije za treću godinu implementacije projekta (2020-2021) koji treba da bude u skladu sa Strategijom komunikacije 2018-2021. koja je izrađena u prvoj godini primene projekta. 

Rok za dostavljenje pisma zainteresovanosti bio je 15. januar 2021, i pre njegovog isteka, 11. januara, potrebnu dokumentaciju dostavila je organizacija “Blumen Group” iz Beograda.

S obzirom na to da se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač, produžen je rok za dostavljanje pisma zainteresovanosti na 22. januar 2021. godine.

Nakon razmatranja prijave „Blumen Group“ i utvrđivanja da sadrži sve potrebne elemente i zadovoljava sve kriterijume navedene u javnom pozivu, MDRI-S angažuje pomenutu agenciju za sledeće zadatke:

  • Osmišljavanje relevantnih poruka za različite ciljne grupe (civilno društvo, donosioci odluka, šira javnost);
  • Planiranje različitih i odgovarajućih kanala komunikacije sa različitim ciljnim grupama;
  • Planiranje opisa aktivnosti, dinamike, odgovornosti za kvalitetnu blagovremenu komunikaciju sa različitim akterima;
  • Osmišljavanje indikatora za praćenje uspešnosti plana komunikacije;
  • Izrada priloga za online kampanju na društvenim mrežama i promovisanje aktivnosti i rezultata projekta na društvenim mrežama;
  • Izrada videa;
  • Promovisanje aktivnosti i rezultata projekta (PR i komunikacija).

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S će sa agencijom/organizacijom sklopiti ugovor o saradnji kojim će se jasnije definisati odgovornosti, opisi posla, rokovi i finansijske obaveze.

U Beogradu, 25. januara 2021.