Poslovna sposobnost od suštinske važnosti za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom

20. Jun 2013.

Izveštaj sa međunarodne konferencije „Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom“

21-22. maj 2013. godine, Palata Srbija, Beograd

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Disability Rights International i Kancelarijom UN za ljudska prava (OHCHR) organizovala je dvodnevnu međunarodnu konferenciju Poslovna sposobnost i život u zajednici: zaštita prava osoba sa invaliditetom u okviru projekta PERSON. Konferencija je okupila oko 80 domaćih i stranih eksperata, predstavnika javne vlasti, nezavisnih institucija, praktičara u oblasti zdravlja, socijalne politike i prava, i organizacija civilnog društva. Prvi dan konferencije bio je posvećen mogućnostima i izazovima reforme sistema starateljstva, posebno u odnosu na međunarodne obaveze preuzete ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Izveštaj o radu Centara za socijalni rad u Srbiji (Republički zavod za socijalnu zaštitu, 2012) navodi da je 3.778 osoba potpuno lišeno poslovne sposobnosti tokom 2011. godine, iako su podataci prikupljeni za samo manji broj odraslih korisnika pod starateljstvom. U Srbiji je tokom 2011. godine broj osoba pod starateljstvo uvećan za trećinu u odnosu na prethodne godine. Zakonska rešenja u ovoj oblasti su zastarela i u suprotnosti sa principima ljudskih prava, nedriskriminacije i društvene uljučenosti. U praksi to dovodi do situacije da je osobama sa invaliditetom, posebno osobama sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, uskraćeno pravo na donošenje odluka o svom životu, a posledice lišavanja poslovne sposobnosti su dalekosežne i zadiru u svaki aspekt života jedne osobe. Na konferenciji je istaknuto da nacionalno zakonodavstvo mora biti usklađeno sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i drugim međunarodnim standardima, kao i da je neophodno razumevanje koncepta tzv. nove paradigme (donošenje odluka uz podršku ili samostalno donošenje odluka) koju uvodi Konvencija. Reforma zakonodavstva mora da bude zasnovana na principima nove paradigme, a ne „na kozmetičkim i lingvističkim doradama postojećeg zastarelog zakonodavstva“ (profesorka Dhanda). Istaknuto je da ne postoji opravdanje za potpuno lišavanje poslovne sposobnosti i da ono mora biti u potpunosti ukinuto. Takođe, predstavljeni su primeri uspešnog zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava i skrenuta pažnja na važnu ulogu sudija u ovom procesu, jer način na koji sude i pristupaju ovoj problematici može doneti značajne promene u praksi. Predstavljeni su međunarodni i regionalni primeri obezbeđivanja podrške osobama sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, a od posebne važnosti je zastupanje za biračka prava, jer ona ne smeju biti uslovljena poslovnom sposobnošću. Ovde možete preuzeti Izveštaj sa prvog dana konferencije - Izvestaj sa konferencije Ovde možete preuzeti  -  Factsheet Poslovna sposobnost