Poziv za izradu plana komunikacije

30. Dec 2020.

 

 

 

 

 

Poštovane/i,

U cilju unapređenja interne i eksterne komunikacije i veće vidljivosti rezultata projekta, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i FemPlatz, objavljuju poziv za izradu plana komunikacije za treću godinu implementacije projekta (2020-2021). Cilj ovog angažovanja je podrška partnerskim organizacijama u:

  • Osmišljavanju relevantnih poruka za različite ciljne grupe (civilno društvo, donosioci odluka, šira javnost);
  • Planiranju različitih i odgovarajućih kanala komunikacije sa različitim ciljnim grupama;
  • Planiranju opisa aktivnosti, dinamike, odgovornosti za kvalitetnu blagovremenu komunikaciju sa različitim akterima;
  • Osmišljavanju indikatora za praćenje uspešnosti plana komunikacije;
  • Izradi priloga za online kampanju na društvenim mrežama i promovisanje aktivnosti i rezultata projekta na društvenim mrežama;
  • Izrada videa;
  • Promovisanje aktivnosti i rezultata projekta (PR i komunikacija).

Rok za dostavljenje pisma zainteresovanosti je 15. januar 2021. Pismo zainteresovanosti treba da sadrži:

  • Osnovne informacije o ponuđaču (kontakt, datum i mesto osnivanja, broj i kvalifikacije osoblja) – dostaviti kopiju rešenja o registraciji i CV najmanje dve osobe koje bi bile angažovane na realizaciji zadataka;
  • Opis prethodnog iskustva sa navođenjem najmanje tri prethodna slična angažovanja.
  • Najmanje dve reference.

Pismo zainteresovanosti i traženu dokumentaciju dostaviti na email adresu mdri.serbia@gmail.com.

MDRI-S će po završetku konkursa pregledati i proceniti dokumentaciju ponuđača a pri oceni kvaliteta ponude u obzir će uzeti: blagovremene i kompletne ponude, prethodno iskustvo ponuđača na sličnim poslovima, kvalifikacije tima za realizaciju angažovanja, najbolje interese udruženja.