Pravo na inkluzivno obrazovanje

10. Dec 2015.

Jedino inkluzivno obrazovanje može da obezbedi kvalitetno obrazovanje i društveni razvoj za osobe sa invaliditetom. logo_printKomitet za prava osoba sa invaliditetom je objavio nacrt Opšteg komentara o pravu na inkluzivno obrazovanje u kojem daje dodatne smernice i preporuke za razvoj i primenu inkluzivnog obrazovanja za svako dete i osobu sa invaliditetom. Komentar Komiteta je od posebne važnosti za svaku zemlju ugovornicu, uključujući i Republiku Srbiju, jer daje tumačenje definicije pravo na inkluzivno obrazovanje i drugih ključnih koncepata, kao i opširan prikaz osnovnih obaveza države i neophodnih mera za primenu inkluzivnog obrazovanja. To podrazumeva da Republika Srbija ima obavezu poštovanja, zaštite i ispunjavanja prava na inkluzivno obrazovanje za svako dete i da treba da preduzme sve neophodne mere kako bi to obezbedila u praksi. Osim osnovnih načela, Komitet naglašava da upisivanje učenika/ca sa invaliditetom u redovne škole bez obezbeđivanja dodatne podrške ne predstavlja inkluziju. Takođe, stvaranje posebnih ili izolovanih jedinica za učenike/ce sa određenim teškoćama u redovnim školama i dalje predstavlja oblik segregacije i ne može se definisati kao inkluzivno obrazovanje. Države moraju da obezbede da deca sa teškoćama u razvoju pohađaju osnovne i srednje škole u mestu stanovanja, a slanje učenika/ca u internate ili daleko od kuće kako bi dobili obrazovanje nije prihvatljivo. Inkluzivno obrazovanje zahteva poštovanje i prepoznavanje prava osoba sa invaliditetom da žive u lokalnoj zajednici na načelima društvene uključenosti i participacije. Takođe, neophodno je poštovanje jednakog prava osoba sa invaliditetom da žive u porodici, ili, ukoliko to nije moguće, u alternativnim oblicima nege u lokalnoj zajednici. Komitet izražava zabrinutost zbog velikog broja osoba sa invaliditetom koje i dalje žive u rezidencijalnim ustanovama i nemaju pristup lokalnim uslugama, koje su u skladu sa pravom na obrazovanje, porodični život, životom u zajednici, slobodom okupljanja, zaštitom od nasilja i pristupom pravdi. Uvođenje inkluzivnog obrazovanja mora da se odvija uporedo sa strateškim opredeljenjem države za ukidanje dugoročne institucionalizacije osoba sa invaliditetom. Komitet u sledećem periodu prima komentare i sugestije na nacrt Opšteg komentara, a celokupan tekst dokumenta, smernice sa slanje komentara možete pronaći na ovoj stranici.