Procena pristupačnosti usluga za planiranja porodice namenjenih osobama iz marginalizovanih grupa u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije

04. Jun 2021.

O UPITNIKU

Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Istočnu Evropu i region Centralne Azije o preprekama sa kojima se suočavaju osobe iz marginalizovanih grupa u pristupu sveobuhvatnim uslugama planiranja porodice namenjene ženama  i devojčicama sa invaliditetom, ženama koje su preživele partnersko nasilje,ženama sa HIV-om.

Cilj upitnika je  procena prepreka za pristup sveobuhvatnim uslugama planiranja porodice od strane žena i devojčica sa invaliditetom, žena koje su preživele partnersko nasilje, žena sa HIV-om. Ovaj upitnik će biti od pomoći UNFPA u osmišljavanju i implementaciji programa kako bi se bolje odgovorilo na  potrebe ovih grupa žena tokom i posle COVID-19 pandemije.

Anketna pitanja su grupisana u 14 kategorija, koje pokrivaju socio-demografske podatke, seksualno ponašanje, pristup kontarceptivnim sredstvima, i različite aspekte pristupa uslugama planiranja porodice pre i posle COVID-19 pandemije, uključujući kvalitet usluge, pristupačnost, nediskriminaciju, privatnost, poverljivost i drugo.

Ovo je online upitnik i može se popuniti na računaru ili na mobilnom uređaju sa pristupom Internetu.

Učešće u anketi je potpuno dobrovoljno i anonimno – od ispitanica se ne zahteva da navedu svoja imena ili bilo koje kontakt podatke.

Ovo je inicijativa Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za za istočnu Evropu i centralnu Aziju (UNFPA) i sprovodi se u saradnji sa Univerzitetom u Gentu, Istočnoevropskim institutom za reproduktivno zdravlje (EEIRH), Evroazijskom ženskom mrežom za AIDS (EWNA), i Evropskom mrežom za samostalan život (ENIL).

Link do upitnika o pristupačnosti uslugama planiranja porodice namenjen ženama iz marginalizovanih grupa dostupan je , na našem vebsajtu. Za više informacija, pratite nas...