Radionica o monitoringu ustanova za osobe sa invaliditetom

18. Mar 2013.

Inicijativa MDRI-S i Zaštitnik građana zajedno su održali celodnevnu radionicu na temu Monitoring rezidencijalnih ustanova za osobe sa invaliditetom 20. aprila 2012. godine. Radionica je bila namenjena članicama Nacionalnog mehanizma za Prevenciju torture, pravnicama i pravnicima posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom i predstavnicima državnih institucija ne bi li se bolje informisali o međunarodnim standardima u zaštiti ove ranjive grupe ljudi od svih oblika torture. Radionicu je vodio Eric Rosenthal, izvršni direktor i osnivač Disability Rights International, organizacije koja se već više od 20 godina bavi monitoringom institucija u kojima se nalaze osobe sa invaliditetom širom sveta. Kao osnovni problem Rosenthal je istakao činjenicu samog smeštanja osoba sa invaliditetom u zatvorene ustanove koje može predstavljati kršenje regionalnih instrumenata kao što je Evropska konvencija o ljudskim pravima. Odlučivanje, volja i prava osoba sa invaliditetom moraju se poštivati u ovim ustanovama. Učesnici su aktivno diskutovali o monitoringu uz uvažavanje starosnih i polnih razlika, problematici deinstitucionalizacije i poslovne sposobnosti. Raspravljalo se takođe i o razlici između torture i ostalih oblika zlostavljanja s aspekta međunarodnog prava te o obavezama koje propisuje Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Prema članu 16. ove Konvencije, država je dužna obezbediti efikasne zakone i politiku kako bi se obezbedilo da slučajevi iskorišćavanja, nasilja i zloupotrebe osoba sa invaliditetom budu identifikovani, ispitani i po potrebi krivično gonjeni. Kontinuirani monitoring rezidencijalnih ustanova u tom smislu nedvojbeno ima veliku važnost. Radionica je prethodila prvoj poseti NPM tima ustanovi socijalne zaštite u kojoj su trajno smeštene osobe sa mentalnim teškoćama, a u kojoj su učestvovali predstavnici MDRI-S, kao i Eric Rosenthal.