Ravnopravnost pred zakonom – Opšti komentar br. 1 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

17. Jun 2014.

Države ugovornice imaju obavezu da poštuju, štite i ostvaruju pravo osoba sa invaliditetom na ravnopravno priznanje pred zakonom. Komitet za prava osoba sa invaliditetom je na jedanaestoj sesiji, koja je održana od 31. marta do 11. aprila 2014. godine usvojio Opšti komentar br. 1 na član 12. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koji se odnosi na ravnopravnost pred zakonom. Komitet ističe da član 12. ne uvodi dodatna prava za osobe sa invaliditetom već jednostavno opisuje specifične elemente koje zemlje ugovornice treba da uzmu u obzir kako bi obezbedile pravo na ravnopravnost pred zakonom za osobe sa invaliditetom na jednakoj osnovi sa drugima. Opšti komentar Komiteta daje tumačenje člana 12. Konvencije koji je zasnovan na opštim načelima Konvencije, kao što su urođeno dostojanstvo, individualna autonomija – uključujući i slobodu donošenja odluka – nezavisnost osoba, nediskriminacija, puno i efektivno učešće i uključivanje u društvo, poštovanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela različitosti među ljudima, jednakost mogućnosti, pristupačnost, ravnopravnost žena i muškaraca, poštovanje razvojnih kapaciteta dece sa smetnjama u razvoju da zadrže svoj identitet. Države ugovornice moraju da urade sveobuhvatnu procenu svih oblasti zakona kako bi obezbedile da pravo osoba sa invaliditetom na poslovnu sposobnost nije uskraćeno (ograničeno) i da je na jednakoj osnovi sa drugima. Osobama sa invaliditetom je istorijski bilo uskraćeno pravo na poslovnu sposobnost u mnogim oblastima na diskriminatoran način pod režimom zamenskog donošenja odluka, kao što su starateljstvo ili zakoni o mentalnom zdravlju koji omogućavaju prisilan tretman. Ovakva praksa mora biti ukinuta kako bi se obezbedilo vraćanje poslovne sposobnosti osobama sa invaliditetom na jednakim osnovama sa ostalima. Komitet je ponovo naglasio da činjenica da osoba ima status osobe sa invaliditetom ili postojanje bilo kakvog invaliditeta nikada ne sme biti osnov za uskraćivanje poslovne sposobnosti ili bilo kojih drugih prava garantovanih Konvencijom. Takođe, istaknuta je ključna razlika između poslovne sposobnosti i mentalne sposobnosti za donošenje odluka. Podrška za uživanje poslovne sposobnosti koju država treba da obezbedi mora da poštuje prava, volju i želje osobe sa invaliditetom i nikada ne sme da postane zamensko donošenje odluka. Kako bi to bilo postignuto, države ugovornice treba da obezbede garancije protiv zloupotrebe, a njihova primarna svrha je da obezbeđuju poštovanje volje i želje osobe sa invaliditetom. Opšti komentar daje detaljno tumačenje normativnih pojmova sadržanih u članu 12. Konvencije, obaveze države ugovornice, i povezanost poslovne sposobnosti sa drugim ključnim oblastima i pravima. U sledećem periodu, objavićemo prevod Opšteg komentara na srpski jezik. Za sada, na raspolaganju je Opšti komentar na engleskom jeziku, možete ga preuzeti ovde.