Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišavanja poslovne sposobnosti

19. May 2017.

Kako bi se zakonodavstvo i praksa u Republici Srbiji usaglasili sa „promenom paradigme“ koju je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom donela, neophodna je temeljna reforma sistema. S obzirom da lišenje poslovne sposobnosti u Srbiji predstavlja drastičnu meru kojom je veliki broj osoba sa invaliditetom lišen svih osnovnih prava, te da izmene zakonodavstva u ovoj oblasti zahtevaju sveobuhvatne suštinske promene, potrebno je preduzeti korake kako bi se smanjio negativni efekat ovakve prakse uz korišćenje mehanizama koji su nam trenutno na raspolaganju. Za početak, to je promena prakse i primena pozitivnih ishoda koji mogu poslužiti kao argumentacija za zakonodavnu reformu, a u kojoj je uloga pravosuđa veoma značajna. U cilju jačanja kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija o razvoju međunarodnih standarda po pitanju priznanja poslovne sposobnosti i zaštiti ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom u Srbiji, pripremili smo Smernice za postupanje sudija u slučajevima lišenja poslovne sposobnosti. Smernice su nastale na osnovu rezultata konsultacija sa sudijama tokom 2014. i 2015. godine. Tokom konsultacija identifikovana su ključna pitanja sa kojima se sudije susreću u postupcima lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti, uključujući primenu novih odredbi Zakona o vanparničnom postupku, upotrebu manje restriktivnih mera koje postoje u našem zakonodavstvu, kao i onih koje pružaju neophodnu zaštitu u postupku (npr. saslušanje osobe i drugih značajnih osoba u njenom životu). Trudili smo se da smernice sadrže sva relevantna objašnjenja, instrukcije i informacije kako bi jednako služile i onima koji se prvi put susreću sa ovim postupkom – sudije na početku karijere, sudijski pomoćnici, zatim sudijama koji su dugo u vanparničnoj materiji, a žele da se upoznaju sa razvojem međunarodnih standarda u ovim postupcima, kao i svima onima koji žele da se upoznaju sa specifičnostima ovog postupka. Važno je napomenuti da je ovo oblast koja se menja pod uticajem međunarodnog prava i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Stoga i ove smernice predstavljaju „živi“ dokument koji će se dorađivati shodno promenama u međunarodnoj i domaćoj praksi. Smernice su nastale u okviru projekta „Poslovna sposobnost kao preduslov ravnopravnosti osoba sa invaliditetom pred zakonom“, čiji je cilj da unapredi ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom kroz jačanje procesnih garancija i unapređenje sudske prakse. To se prevashodno odnosi na unapređivanje sudske prakse po pitanju ravnopravnosti pred zakonom za osobe sa mentalnim smetnjama, ali i na jačanje svesti o značaju poslovne sposobnosti za život svakog pojedinca. Autorke Smernica su Dr. Nevena Petrušić, Kosana Beker i Dragana Ćirić Milovanović, a izdavač je Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S. Smernice su dostupne na http://www.mdri-s.org/wp-content/uploads/2017/01/Smernice-za-sudije.pdf.