Uloga MDRI-S u Nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture

18. Mar 2013.

Inicijativa MDRI-S izabrana je temeljem javnog poziva za člana Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) – nezavisnog tela čija je funkcija prevencija torture. Predajom ratifikacionog akta, Republika Srbija je u septembru 2006. godine postala država članica Konvencije UN protiv torture i njenog Opcionog protokola, čime je preuzela obavezu da formira Nacionalni preventivni mehanizam. Funkciju NPM-a obavljaće Zaštitnik građana u saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom i udruženjima građana čiji je statutarni cilj zaštita i unapređenje ljudskih prava. Na osnovu javnog poziva odabrano je devet udruženja koja će učestvovati u radu NPM-a. Na osnovu uslova javnog poziva, istovremeno je određeno 6 specifičnih oblasti koje će sistemski pratiti po jedna izabrana organizacija. Tom je prilikom MDRI-S izabrana da sistemski prati položaj lica lišenih slobode u stacionarnim ustanovama socijalne zaštite. Time je MDRI-S preuzela obavezu da učestvuje u posetama NPM-a ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode, kao i da u okviru svoje ekspertize radi na unapređenju kapaciteta članova NPM-a, te da sistemski prati položaj lica u ustanovama socijalne zaštite u cilju prevencije torture i na osnovu toga, sudeluje u izradi preporuka za sistemsko rešavanje uočenih problema. Potpisanim sporazumom sa Zaštitnikom građana, takođe se predviđa zajedničko sačinjavanje predloga mera, mišljenja i drugih akata NPM-a, izrada godišnjih i periodičnih izveštaja, kao i učešće u javnim raspravama i skupovima.